Celem projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”  jest obniżenie bariery inwestycyjnej wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odbiorców usług szerokopasmowych.

... to korzyści dla:
społeczeństwa Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
społeczeństwa
więcej »  
biznesu Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
biznesu
więcej »  
administracji Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
administracji
więcej »  
 

Uwaga!

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie oswss.pl.

Wybudowanie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej było pierwszym etapem w drodze do zapewnienia możliwości dostępu do Internetu szerokopasmowego na terenie województwa świętokrzyskiego. Drugim etapem jest budowa sieci tzw. ostatniej mili, do której Operatorzy Sieci Dostępowych mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – dz. 1.1. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani informacjami dotyczącymi rozwoju Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Województwa Świętokrzyskiego zapraszamy na stronę rssws.umws.pl.

 
 
Logowanie
 
 
 

 
 
 
Logo 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w partnerstwie publiczno-prywatnym
 
Aktualności
 
Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w partnerstwie publiczno-prywatnym

W ramach realizacji projektu Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – Województwa Świętokrzyskiego, największego dofinansowanego ze środków UE projektu teleinformatycznego w regionie, doczekaliśmy się pierwszego ogłoszenia o postępowaniu na wybór Partnera w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym.

 

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest od wielu lat powszechnie stosowaną na świecie metodą współpracy administracji publicznej, zarówno centralnej, jak i samorządowej, z partnerami prywatnymi. Polega ono na przekazaniu podmiotowi prywatnemu realizacji zadania o charakterze publicznym. Wykonanie przez partnera prywatnego takiego zadania wiąże się z budową lub remontem niezbędnej infrastruktury, a następnie jej utrzymaniem i zarządzaniem. Z tego względu PPP należy traktować jako z jednej strony narzędzie wspomagające rozwój infrastruktury, z drugiej natomiast, jako sposób dostarczania obywatelom określonych usług.

Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w  Kielcach, działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. nr 19, poz. 100 ze zm.), informuje, iż zamierza dokonać wyboru Partnera Prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarta zostanie z wykonawcą umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym, powierzająca wybranemu Partnerowi Prywatnemu pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury dla sieci wybudowanej w ramach projektu „SSPW - województwo świętokrzyskie” regulująca m.in. kwestie utrzymywania, eksploatacji i zarządzania wybudowaną w ramach projektu siecią oraz świadczenia z jej wykorzystaniem usług hurtowych. Do obowiązków Partnera Prywatnego będzie należało w szczególności:

  1. Zaprojektowanie i budowa części aktywnej infrastruktury, w tym:
  1. zaprojektowanie, dostarczenie, instalacja i uruchomienie warstwy aktywnej sieci,

  2. dostarczenie systemu inwentaryzacji i paszportyzacji sieci,

  3. dostarczenie systemu zarządzania siecią,

  4. wybudowanie połączeń z punktami styku;

  1. Ponoszenie nakładów na infrastrukturę i sieć telekomunikacyjną, potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa poniżej w pkt. 3 i 4;
  2. Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej (rozumiane jako przygotowanie sieci telekomunikacyjnej w sposób umożliwiający świadczenie w niej usług, jej eksploatację, nadzór nad nią, zarządzanie siecią i   utrzymanie sieci);
  3. Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w sposób otwarty przejrzysty i niedyskryminujący przez okres obowiązywania  umowy poprzez świadczenie usług z wykorzystaniem sieci SSPW – województwo świętokrzyskie.

Umowa o partnerstwie publiczno – prywatnym zostanie zawarta na czas oznaczony (minimum 7 lat, maksimum 20 lat).

Do wyboru Partnera Prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, stosować będzie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2014/S 140-251497 w dniu 24 lipca 2014r. oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMWŚ w dniu 24 lipca 2014r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://bip.sejmik.kielce.pl

 
 
 
     
copyrights © 2012 - 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
 
 
Projekt: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie" – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Numer projektu: POPW.02.01.00-26-046/10