Celem projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”  jest obniżenie bariery inwestycyjnej wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odbiorców usług szerokopasmowych.

... to korzyści dla:
społeczeństwa Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
społeczeństwa
więcej »  
biznesu Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
biznesu
więcej »  
administracji Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
administracji
więcej »  
 

Uwaga!

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie oswss.pl.

Wybudowanie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej było pierwszym etapem w drodze do zapewnienia możliwości dostępu do Internetu szerokopasmowego na terenie województwa świętokrzyskiego. Drugim etapem jest budowa sieci tzw. ostatniej mili, do której Operatorzy Sieci Dostępowych mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – dz. 1.1. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani informacjami dotyczącymi rozwoju Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Województwa Świętokrzyskiego zapraszamy na stronę rssws.umws.pl.

 
 
Logowanie
 
 
 

 
 
 
Logo 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Relacja i prezentacje z konferencji KFS „W stronę Cyfrowej Polski”
 
Aktualności
 
Relacja i prezentacje z konferencji KFS „W stronę Cyfrowej Polski”

Blisko 250 osób reprezentujących branżę telekomunikacyjną, administrację centralną, samorządy oraz organizacje pozarządowe uczestniczyło w konferencji Krajowego Forum Szerokopasmowego „W stronę Cyfrowej Polski”, która odbyła się 20 maja w Warszawie.

W pierwszej części konferencji omówiono zagadnienia dotyczące Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, m.in. dokonano  podsumowania konsultacji społecznych białych obszarów i pomocy publicznej w ramach I osi POPC oraz  omówiono kryteria wyboru projektów w  przyszłych konkursach na budowę sieci. W drugiej  części  KFS rozmawiano głównie o  Regionalnych Sieciach Szerokopasmowych i kwestiach  dostępu hurtowego w POPC.

Konferencję otworzyła Lidia Kozłowska, zastępca prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

- Dziś mówiąc o inwestycjach szerokopasmowych należy się koncentrować na nowej unijnej perspektywie finansowej, choć jeszcze kończone są projekty z poprzedniego okresu finansowania.  Dlatego na konferencji  poświęcono Programowi Operacyjnemu Polska Cyfrowa oraz tematowi regionalnych sieci szerokopasmowych - mówiła Lidia Kozłowska.

Rafał Sukiennik, dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju poinformował, że 19 maja, czyli dzień przed konferencją KFSGrupa Robocza ds. Sieci Szerokopasmowych przyjęła rekomendacje dla kryteriów wyboru projektów w I osi POPC (dofinansowane sieci szerokopasmowych). Skierowała je do Komitetu Monitorującego POPC, ten zaś 18 czerwca ma  ostatecznie je ogłosić rynkowi.  - Nie mogę jednak podać żadnych szczegółów, bo w pierwszej kolejności muszą się z nimi zapoznać członkowie Komitetu Monitorującego POPC – mówił Rafał Sukiennik.  Rekomendacje zaaprobowały izby branżowe biorące udział w pracach grupy roboczej, poza Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji.

W swym wystąpieniu Rafał Sukiennik omówił zasady, na jakich będę wybierane projekty w konkursach do dofinansowania. – Jedną z nich i bardzo ważną, jest minimalizacja pomocy państwa przy zachowaniu odpowiedniej jakości sieci, czyli maksymalizacja efektów wydatkowania środków UE – mówił  Sukiennik. Oznacza to, że wyżej punktowane będą te wnioski, w których operatorzy zgłoszą  wyższy udział wkładu własnego.  Zasadą nadrzędną jest też niewypieranie inwestycji prywatnych. - Wsparcie oraz jego wysokość będą zależne od zidentyfikowanych na danym obszarze potrzeb inwestycyjnych, wynikających z uwarunkowań poszczególnych obszarów – podkreśli Rafał Sukiennik. A rezultatem interwencji powinno być m.in. podłączenie do szybkiego lub bardzo szybkiego internetu wybranych placówek edukacyjnych (np. szkół publicznych), szpitali i placówek zdrowotnych. Aby uznać, ze wskaźniki POPC w pierwszej osi zostały osiągnięte, w wyniku podejmowanych działań, w zasięgu budowanych sieci powinno się znaleźć blisko 680 tys. gospodarstw domowych w regionach słabiej rozwiniętych i 47 tys. w rejonach lepiej rozwiniętych.

Stanisław Dąbek, dyrektor departamenty telekomunikacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji omówił efekty konsultacji społecznych białych obszarów w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Przypomniał, że ich celem było kreślenie listy białych plam NGA, które będą stanowiły potencjalny obszar do interwencji w ramach środków I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.  Podczas konsultacji operatorzy zgłaszali też swe plany inwestycyjyjne.

- Teraz do końca czerwca zgłoszone plany inwestycyjne będą podlegać analizie, którą przeprowadzi zespół międzyinstytucjonalny w którego skład wejdą przedstawiciele MAiC, UKE, CPPC i Instytutu Łączności – poinformował Stanisław Dąbek.

Zgłoszone i przyjęte plany inwestycyjne będą podlegały weryfikacji przy kolejnych konsultacjach bowiem zgodnie z praktyką przyjętą przez KE inwestycja powinna rozpocząć się w ciągu roku od momentu zgłoszenia. - Niezrealizowanie planu będzie powodowało powrót obszaru do puli obszarów białych – mówił Stanisław Dąbek.

Podczas swego wystąpienia poinformował on, że  resort cyfryzacji przygotowuje rozporządzenie 
w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. – Do końca czerwca powinno być ono przyjęte – podkreślił Stanisław Dąbek.

Eliza Pogorzelska, dyrektor departamentu wdrażania projektów szerokopasmowych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa takżeomawiała kryteria wyboru projektów w przyszłych konkursach na budowę sieci w POPC. Poinformowała, że przed startem konkursu operatorom udostępniony zostanie elektroniczny generator wniosków. – Będzie on zawierał walidację, która  nie pozwoli złożyć wniosków niezgodnych  z warunkami formalnymi. W przypadku 8.4 POIG był to problem, bo 40 wniosków zostało odrzuconych właśnie ze względów formalnych – mówiła Eliza Pogorzelska.

W przypadku kryteriów merytorycznych operatorzy muszą się zaś liczyć z oceną dostosowania projektu do ram i wymogów POPC. Istotne w walidacji będą też kryteria zakładające maksymalizację efektów projektów.

Leszek Drozd z departamentu hurtowego rynku telekomunikacyjnego w UKE przedstawiał meandry kształtowania cenników usług hurtowych  przez regionalne sieci szerokopasmowe (RSS) i rolę jaką w tym procesie odgrywa UKE. Poinformował, że w Polsce realizowanych jest 21 projektów RSS, w tym 14 o zasięgu wojewódzkim  (poza woj. opolskim i zachodnio-pomorskim),  z których dziewięć ma obowiązek zatwierdzenia cennika hurtowego przez Prezesa UKE (poza woj. pomorskim, lubuskim, małopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim). Natomiast z pięciu  projektów o zasięgu gminnym (w woj. podlaskim – 3, w woj. śląskim – 2) takiemu reżimowi podlegają trzy projekty (w woj. podlaskim).

Leszek Drozd przypomniał, że w takich przypadkach beneficjent powinien przedstawić ofertę do akceptacji Prezesa UKE, choć procedura nie jest sformalizowana.  - Prezes UKE opiniuje ofertę pod względem zgodności z obowiązkami wynikającymi z przyznania pomocy publicznej i zatwierdza w zakresie opłat – mówił Leszek Drozd.

Klaudia Markwat z departamentu hurtowego rynku telekomunikacyjnego w UKE przypomniała natomiast, że w POPC, operatorzy którzy otrzymają dofinansowanie  na budowę sieci będą musieli wybudowaną infrastrukturę udostępniać innym na zasadach hurtowych. UKE zaś obecnie pracuje nad propozycją specyfikacji technicznej dla tych sieci oraz określeniem  zasad dostępu hurtowego do nich. – Obecnie  jesteśmy na ostatnim  etapie opracowywania projektu wymagań dla sieci NGA. Oficjalne konsultacje rynkowe tego projektu rozpoczną się 1 czerwca i wtedy zostanie opublikowany projekt wymagań – poinformowała Klaudia Markwat.

Konferencję KFS zakończyła debata „Dostęp hurtowy – dotychczasowe doświadczenia w perspektywie POPC”. W jej trakcie operatorzy, którzy zaczęli już operowanie regionalnymi sieciami przedstawiali swe pierwsze doświadczenia. Beata Kosno z Orange, które skończyło projekty w województwach pomorskim i lubuskim przyznała, ze na razie zainteresowani ofertą hurtową  jest umiarkowane.  – Trochę lepiej wygląda to w przypadku pomorskiego. Jedna za wcześnie, by na tym etapie oceniać pod tym względem te projekty. Zobaczymy co przyniesie POPC i na ile zmobilizuje on do inwestycji lokalnych operatorów – mówiła Beata Kosno.

Także Paweł Fecko, prezes Operatora WSS stwierdził, że na ocenę projektu WSS jeszcze nie czas.  – Na razie oferujemy tylko usługi pasywne i zgadzam się, że POPC pokaże, czy budowa tej infrastruktury miała sens – mówił Paweł Fecko.

Jan Miller, pełnomocnik zarządu do budowy Sieci Szerokopasmowych w Otwartych Regionalnych Sieciach Szerokopasmowych (ORSS), która buduje i będzie zarządzać sieciami na Podkarpaciu oraz Warmi i Mazurach poinformował, że jego firma jest na etapie zatwierdzania cennika hurtowego dla sieci w drugim z tych województw. Zastrzegł jednak, że w przypadku woj. podkarpackiego cennik może być inny. - Na Podkarpaciu dostrzegamy  problem struktury kosztowej, bo samorządy ustaliły  tam bardzo wysokie opłaty za utrzymanie urządzeń w pasie drogowym, co będzie miało wpływ na ofertę – mówił Jan Miller.

W województwie lubelskim, które niedawno podpisało umowę z operatorem infrastruktury, konsultacje cennika hurtowego z lokalnymi ISPprowadzone będą w czerwcu. Potem operator przedstawi go Urzędowi Marszałkowskiemu. – Liczę, że w lipcu i sierpniu UKE zarezerwuje dla nas czas, by ten cennik zatwierdzić – mówiła Anna Pawlak, zastępca dyrektora departamentu gospodarki i innowacji w Urzędzie Marszałkowskim województwa lubelskiego.  

Marek Jaślan

źródło: http://www.polskaszerokopasmowa.pl/

 
 
 
     
copyrights © 2012 - 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
 
 
Projekt: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie" – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Numer projektu: POPW.02.01.00-26-046/10