Celem projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”  jest obniżenie bariery inwestycyjnej wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odbiorców usług szerokopasmowych.

... to korzyści dla:
społeczeństwa Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
społeczeństwa
więcej »  
biznesu Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
biznesu
więcej »  
administracji Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
administracji
więcej »  
 

Uwaga!

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie oswss.pl.

Wybudowanie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej było pierwszym etapem w drodze do zapewnienia możliwości dostępu do Internetu szerokopasmowego na terenie województwa świętokrzyskiego. Drugim etapem jest budowa sieci tzw. ostatniej mili, do której Operatorzy Sieci Dostępowych mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – dz. 1.1. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani informacjami dotyczącymi rozwoju Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Województwa Świętokrzyskiego zapraszamy na stronę rssws.umws.pl.

 
 
Logowanie
 
 
 

 
 
 
Logo 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Instalacja telekomunikacyjna w nowych budynkach
 
Aktualności
 
Instalacja telekomunikacyjna w nowych budynkach

Weszły w życie zmienione przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dzięki temu nowe budynki wielorodzinne będą wyposażone w instalację telekomunikacyjną umożliwiającą szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz możliwość odbioru cyfrowych programów telewizyjnych w wysokiej rozdzielczości.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1289) przewiduje, że nowe budynki mieszkalne wielorodzinne muszą być wyposażone m.in. w światłowodową infrastrukturę telekomunikacyjną doprowadzoną do każdej telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej, jak również okablowanie wraz z osprzętem i urządzeniami telekomunikacyjnymi. Ponadto muszą posiadać antenową instalację zbiorczą do odbioru programów telewizyjnych i radiofonicznych rozprowadzanych z nadajników naziemnych i satelitarnych.

Znajdująca się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych instalacja telekomunikacyjna powinna umożliwiać świadczenie usług przez różnych dostawców, w tym usług szerokopasmowego Internetu, programów radiofonicznych i telewizyjnych, w tym telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczości. W nowych budynkach należy zapewnić pomieszczenia lub miejsca na osprzęt i urządzenia do montażu instalacji telekomunikacyjnej wraz z zapewnieniem zasilania elektrycznego.

Rozporządzenie wskazuje warunki techniczne jakie powinien spełniać tzw. punkt styku (czyli punkt połączenia instalacji w budynku z publiczną siecią telekomunikacyjną), który powinien umożliwiać montaż szafek telekomunikacyjnych, urządzeń i osprzętu instalacyjnego. Punkt styku powinien także zapewniać możliwość przyłączenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych do instalacji telekomunikacyjnej budynku na zasadzie równego dostępu.

Budynki użyteczności publicznej, przeznaczone na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania, powinny również być wyposażone w osprzęt instalacyjny i kanalizację telekomunikacyjną, która umożliwi wprowadzenie kabli światłowodowych i ich doprowadzone do gniazdka w każdym lokalu użytkowym.

Nowelizacja zawiera również kompleksowe uregulowanie dotyczące instalacji telekomunikacyjnej zarówno od strony definicyjnej (odróżnienie instalacji w budynku zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej od instalacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym), jak i technicznej (wskazanie warunków jakie musi spełniać instalacja, aby możliwe było świadczenie usług telekomunikacyjnych).

Rozporządzenie weszło w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Źródło: UKE

 
 
 
     
copyrights © 2012 - 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
 
 
Projekt: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie" – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Numer projektu: POPW.02.01.00-26-046/10