Celem projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”  jest obniżenie bariery inwestycyjnej wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odbiorców usług szerokopasmowych.

... to korzyści dla:
społeczeństwa Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
społeczeństwa
więcej »  
biznesu Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
biznesu
więcej »  
administracji Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
administracji
więcej »  
 

Uwaga!

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie oswss.pl.

Wybudowanie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej było pierwszym etapem w drodze do zapewnienia możliwości dostępu do Internetu szerokopasmowego na terenie województwa świętokrzyskiego. Drugim etapem jest budowa sieci tzw. ostatniej mili, do której Operatorzy Sieci Dostępowych mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – dz. 1.1. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani informacjami dotyczącymi rozwoju Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Województwa Świętokrzyskiego zapraszamy na stronę rssws.umws.pl.

 
 
Logowanie
 
 
 

 
 
 
Logo 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Jesteś tutaj: Strona główna FAQ
 

Szacunkowa łączna długość infrastruktury sieci: 1 422,6 km, w tym:

  1. sieć szkieletowa: 511,5 km
  2. sieć dystrybucyjna i inne połączenia: 911,1 km2.
 

Kwota środków przeznaczonych na realizację projektu„Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” to 200 728 908,93 PLN.

 

Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Numer projektu: POPW.02.01.00-26-046/10.

 

Dzięki realizacji projektu SSPW w pełni zostanie osiągnięty cel osi priorytetowej Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013, gdyż ponadregionalna sieć szerokopasmowa umożliwi podmiotom komercyjnym budowę lub modernizację własnych sieci dostępowych, na terenach dotychczas dla nich nieatrakcyjnych inwestycyjnie – co w efekcie - zapewni mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz przedsiębiorcom z województwa świętokrzyskiego możliwość korzystania z usług telekomunikacyjnych oraz z multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie, zapewniając warunki techniczne korzystania z usług szerokopasmowych najnowszej generacji w perspektywie 20-30 lat.

 

W projekcie SSPW wyróżniamy dwa typy beneficjentów:

  • Pierwszy z nich to: jednostka samorządu terytorialnego (Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego) oraz przedsiębiorca telekomunikacyjny (Operator Infrastruktury – w skrócie OI) , który będzie zarządzał wybudowaną infrastrukturą i świadczył usługi na rynku hurtowym.
  • Drugi typ to bezpośredni beneficjenci pomocy czyli odbiorcy hurtowi nabywający usługi od OI i końcowi użytkownicy sieci na obszarze województwa świętokrzyskiego, a w szczególności gospodarstwa domowe zagrożone wykluczeniem cyfrowym, pracownicy i klienci instytucji publicznych, przedsiębiorstwa.
 
  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • przedsiębiorcy organizacje pozarządowe;
  • mieszkańcy województwa świętokrzyskiego;
  • pracownicy i klienci instytucji publicznych
 

Termin realizacji projektowania i budowy sieci upływa w dniu 31 lipca 2015 r. zgodnie z warunkami przetargu DOA.III.272.1.67.2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r.

 

Projekt ma pozytywny wpływ na politykę równych szans. Przyczynia się do wyrównania szans mieszkańców województwa świętokrzyskiego w dostępie do sieci szerokopasmowej zapewniającej m.in. szybki dostęp do Internetu. Projekt nie zakłóci równości szans mężczyzn i kobiet na rynku pracy i w życiu społecznym. Ponadto realizacja projektu pozwoli na większą aktywizację osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie objętym wykluczeniem cyfrowym m.in. dzięki możliwościom pracy i nauki zdalnej z wykorzystaniem Internetu.

 

Eksploatacja wybudowanej infrastruktury powierzona będzie podmiotowi zewnętrznemu, tj. Operatorowi Infrastruktury. Będzie on funkcjonował w modelu tzw. operatora operatorów. Oznacza to, że Województwo zbuduje infrastrukturę i pozostanie jej właścicielem, natomiast zarządzanie siecią, jej eksploatacja, utrzymanie oraz świadczenie usług z jej wykorzystaniem zostanie powierzone, w drodze umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, podmiotowi zewnętrznemu posiadającemu właściwe kompetencje, doświadczenie i uprawnienia do działalności telekomunikacyjnej.

 

Procesowi budowy infrastruktury towarzyszyć będą działania o charakterze informacyjnym i edukacyjnym. Działania te skierowane będą do osób z grupy zagrożonej wykluczeniem cyfrowym z terenu województwa. Celem głównym komponentu szkoleniowego jest zwiększenie poziomu motywacji i umiejętności posługiwania się narzędziami nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Szkolenia i działania promocyjne będą realizowane przez cały czas prowadzenia projektu, jako działania o charakterze wspierającym. Powinny być stopniowo intensyfikowane w miarę oddawania do eksploatacji kolejnych fragmentów infrastruktury.
Grupy docelowe komponentu szkoleniowego to:

Grupa I – osoby w wieku produkcyjnym, niemobilne (wg GUS: kobiety w wieku 45 – 59 lat, mężczyźni w wieku 45 – 64 lat), zamieszkujące tereny wiejskie i małych miast;

Grupa II – osoby w wieku powyżej 45 lat, z wykształceniem niższym niż średnie, bez względu na rodzaj miejsca zamieszkania.

 
 
 
 
     
copyrights © 2012 - 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
 
 
Projekt: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie" – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Numer projektu: POPW.02.01.00-26-046/10