Celem projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”  jest obniżenie bariery inwestycyjnej wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odbiorców usług szerokopasmowych.

... to korzyści dla:
społeczeństwa Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
społeczeństwa
więcej »  
biznesu Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
biznesu
więcej »  
administracji Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
administracji
więcej »  
 

Uwaga!

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie oswss.pl.

Wybudowanie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej było pierwszym etapem w drodze do zapewnienia możliwości dostępu do Internetu szerokopasmowego na terenie województwa świętokrzyskiego. Drugim etapem jest budowa sieci tzw. ostatniej mili, do której Operatorzy Sieci Dostępowych mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – dz. 1.1. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani informacjami dotyczącymi rozwoju Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Województwa Świętokrzyskiego zapraszamy na stronę rssws.umws.pl.

 
 
Logowanie
 
 
 

 
 
 
Logo 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Jesteś tutaj: Strona główna Słownik
 

Słownik

COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_TEXT
COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_BEGIN COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_CONTAINS COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_EXACTCOM_SEOGLOSSARY_SEARCH_LIKE
COM_SEOGLOSSARY_GLOSSARIES_TTERM COM_SEOGLOSSARY_FORM_LBL_GLOSSARY_TDEFINITION
Partnerstwo publiczno-prywatne

Polski model partnerstwa publiczno-prywatnego przewiduje ustawowe określenie realizacji celów objętych współdziałaniem. Współpraca podmiotów publicznego i prywatnego jest możliwa wyłącznie na podstawie umowy o partnerstwie publiczno- prywatnym, której celem jest realizacja zadania publicznego. Partner prywatny podejmuje się realizacji zadania z zakresu władzy publicznej na rzecz tego podmiotu administracji publicznej za odpowiednim wynagrodzeniem. Po stronie podmiotu publicznego, jak również prywatnego może wystąpić z inicjatywą więcej niż jeden podmiot. W takim przypadku partner publiczny i prywatny zawierają umowę lub porozumienie i wyznaczają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy o partnerstwie publiczno- prywatnym lub do zawarcia umowy. Realizacją przedsięwzięcia zajmuje się partner prywatny na rzecz podmiotu publicznego za wynagrodzeniem. Może robić to sam jako wykonawca zawartej umowy albo partnerzy mogą w tym celu zawiązać spółkę kapitałową.


 

Modele współpracy
NazwaZałożenia

BOT (ang. Build-Operate-Transfer) – buduj, eksploatuj, przekaż

Inwestor prywatny projektuje i buduje obiekt, eksploatuje go a następnie przekazuje partnerowi publicznemu, który pełni funkcje regulacyjne i nadzorcze. Inwestycja jest finansowana przez stronę publiczną, która jest również właścicielem powstałej w jej wyniku infrastruktury. W przedsięwzięciu BOT prywatna spółka otrzymuje koncesję na budowę i eksploatację obiektu, który w przeciwnym razie byłby zbudowany (w formie zamówienia publicznego) i eksploatowany przez sektor publiczny. Na przykład, może to być elektrownia, port lotniczy, płatna droga, tunel czy infrastruktura telekomunikacyjna.

DBFO (ang. Design-Build-Finance-Operate) projektuj, buduj, finansuj i eksploatuj

Partner prywatny projektuje stosowną infrastrukturę, finansując samodzielnie prace konstrukcyjne i projektowe. Na czas trwania umowy inwestycja najczęściej jest własnością prywatnego inwestora, po czym infrastruktura przekazywana jest na rzecz podmiotu publicznego. Może być jednak też taki wariant, że infrastruktura jest własnością podmiotu publicznego, zwłaszcza gdy na etapie inwestycji wkład finansowy partnera prywatnego jest niewielki. W porównaniu z modelem BOT, w tym modelu założeniem jest pozyskanie już na etapie inwestycyjnym wkładu
finansowego partnera prywatnego, by wybudować infrastrukturę o większym zasięgu – model ten jest stosowany, gdy partner publiczny nie ma wystarczających środków na sfinansowanie inwestycji, lub też chce minimalizować wkład ze środków publicznych, poprzez poszukiwanie na rynku jak największego finansowania inwestycji ze środków prywatnych. W przeciwieństwie do modelu koncesji usługowej i modelu BOT partner prywatny finansuje część kosztów

DBML (Design-Built-Manage-Lease) – projektuj, buduj, zarządzaj i udostępniaj

Partner prywatny planuje i projektuje infrastrukturę (tu: sieć telekomunikacyjną),buduje ją, aktywuje, a następnie utrzymuje i zarządza, udostępniając przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom, którzy prowadzą z jej wykorzystaniem działalność usługową. Od modelu BOT różni się tym, że partner prywatny sam nie prowadzi działalności usługowej za infrastrukturze, a dodatkowo nie tylko ją projektuje (w sensie projektów budowlanych), ale także planuje – działalność usługową prowadzą podmioty, z którym partner prywatny zawiera odrębne umowy o dostępie telekomunikacyjnym. W tym modelu planowania przejmuje więc od Województwa specjalistyczny podmiot, który jednocześnie zbuduje sieć i będzie nią zarządzał, ale nie będzie prowadził na
niej działalności usługowej, czyli następuje rozdział podmiotowy funkcji operatorskiej i funkcji usługowej.

Polska Wschodnia

Polska Wschodnia to obszar obejmujący województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Podstawą wyróżnienia makroregionu są nie tylko kryteria geograficzne, ale też ekonomiczne. Tych pięć województw w roku 2005 wykazywało się najniższym PKB na mieszkańca w poszerzonej Unii Europejskiej. Dlatego województwa te zostały objęte specjalnym dodatkowym wsparciem z funduszy europejskich – programem Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

 
 
 
     
copyrights © 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
 
 
Projekt: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie" – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Numer projektu: POPW.02.01.00-26-046/10